Hydropol
o firmieofertanasze realizacjetechnologiaatesty i certyfikatymontaż, gwarancjadostawcywyprzedaż
 


PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT INSTALACYJNO – BUDOWLANYCH „HYDROPOL” SPÓŁKA JAWNA KRZYSZTOF SOBASZEK I MARCIN SOBASZEKogłasza przetargi ustne na sprzedaż nieruchomości gruntowych położonych w miejscowości Mysłownia Nowa, gmina Gostynin, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki nr: 193/7; 193/8 i 193/9 będących własnością Przedsiębiorstwa Robót Instalacyjno – Budowlanych „HYDROPOL” sp.j. K. Sobaszek i M. Sobaszek.

Działki numer:

193/7 – powierzchnia 900 m2

193/8 – powierzchnia 900 m2

193/9 – powierzchnia 904 m2

usytuowane są około 3 km od centrum Gostynina i około 1,5 km od nowej obwodnicy Płock – Kutno. W otoczeniu znajdują się tereny zabudowane budynkami o funkcji mieszkaniowej. Działki zlokalizowane są przy drodze asfaltowej. Stanowią element nowoprojektowanego osiedla domów jednorodzinnych.

Dla działek obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Oznaczone są w planie symbolem MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.

Działki objęte są Księgą Wieczystą nr PL1G/00012563/7

Cena wywoławcza każdej nieruchomości wynosi 50 000,00 zł (słownie złotych: pięćdziesiąt tysięcy) brutto.

Wadium dla każdej z działek wynosi: 5 000,00 złotych (słownie złotych: pięć tysięcy).

Minimalne postąpienie wynosi: 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc).

Przetarg odbędzie się w dniu 5 lipca 2011 roku o godz. 12:00 w siedzibie firmy PRIB „HYDROPOL” sp.j. przy ul. Zamkowej 53 w Gostyninie.

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne, jeżeli wpłacą wadium w terminie i miejscu wskazanym w niniejszym ogłoszeniu.

Wadium należy wpłacić na rachunek bankowy PRIB „HYDROPOL” sp. j. K. Sobaszek i M. Sobaszek

66 1020 3974 0000 5502 0187 5236

lub osobiście w kasie firmy przy ul. Zamkowej 53 w Gostyninie

w sposób umożliwiający odnotowanie wpłaty najpóźniej do dnia 4 lipca 2011 roku.

Za datę wpłaty wadium uważa się wpływ wymaganej kwoty na rachunek firmy. Dowód wniesienia wadium przez uczestnika przetargu podlega przedłożeniu komisji przed otwarciem przetargu. Na dowodzie wniesienia wadium należy uwidocznić numer działki, której dotyczy wpłata.

Cena nieruchomości nie obejmuje kosztów związanych z okazaniem granic. Okazanie granic nieruchomości odbywa się na wniosek i koszt nabywcy.

Uczestnicy przetargu przed przystąpieniem do przetargu składają oświadczenie, że zapoznali się ze stanem prawnym i stanem zagospodarowania nieruchomości oraz warunkami przetargu. Nabywca przejmuje nieruchomość w stanie istniejącym.

Wadium wniesione przez osobę, która wygrała przetarg zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia nieruchomości, a pozostałym osobom zostanie zwrócone po zamknięciu przetargu.

Najwyższa cena osiągnięta w przetargu, która musi być wyższa od ceny wywoławczej, będzie ceną sprzedaży. Cena sprzedaży musi być wpłacona przez kupującego przed zawarciem aktu notarialnego. Koszty związane z umową sprzedaży ponosi kupujący.

W przypadku, jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości, nie stawi się bez usprawiedliwienia w miejscu i terminie podanym w zawiadomieniu, PRIB „HYDROPOL” sp.j. może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

PRIB „HYDROPOL” Sp. j. K. Sobaszek i M. Sobaszek zastrzega się prawo odwołania przetargu z ważnych powodów.

Informacje szczegółowe dotyczące nieruchomości można uzyskać w siedzibie firmy przy ul. Zamkowej 53 w Gostyninie.

tel. (0-24) 235 34 64 lub 235 69 47

PFDMysłownia - ogłoszenie przetargu
PFDMysłownia - działki do przetargu

 
  Nasze realizacje   Referencje