Hydropol
o firmieofertanasze realizacjetechnologiaatesty i certyfikatymontaż, gwarancjadostawcywyprzedaż
 


 

WARUNKI GWARANCJI

 

1. Uprawnienia z tytułu gwarancji są bezwzględnie związane z prawem własności i powstają w momencie uregulowania płatności związanych z dostarczonym towarem.

2. Klient korzysta z usług gwarancyjnych HYDROPOL zgodnie z niniejszymi warunkami wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

3. Gwarancja jest udzielana, od potwierdzonej daty zakupu przez punkt sprzedaży i podpisem sprzedawcy na niżej wymienione wyroby:

2.1. Okna i drzwi balkonowe wykonane z PCV i AL. - 5 lat

2.2. Okna i drzwi balkonowe wykonane z drewna, wykończone powłokami transparentnymi (przezroczystymi z widocznym rysunkiem drewna):

powłoki lakiernicze - 3 lata

konstrukcja:

 • okna wyposażone w okapnik naskrzydłowy - 5 lat.
 • okna bez okapnika naskrzydłowyego- 4 lata.

2.3. Okna i drzwi balkonowe wykonane z drewna, wykończone powłokami kryjącymi:

 • powłoki lakiernicze jasne - 5
 • powłoki lakiernicze ciemne - 3 lata

konstrukcja:

 • okna wyposażone w okapnik naskrzydłowy - 5 lat.
 • okna bez okapnika naskrzydłowyego- 4 lata.

2.4. Drzwi drewniane, aluminiowe, z PCV - 36 miesięcy

2.5. samozamykacze, pochwyty, klamki do drzwi - 12 miesięcy

2.6. zamki do drzwi - 12 miesięcy

2.7. mechanizm uchylania skrzydła z poziomu podłogi - 12 miesięcy

2.8. rolety zewnętrzne, żaluzje wewnętrzne, siatki przeciw owadom - 12 miesięcy

2.9. parapety zewnętrzne i wewnętrzne - 12 miesięcy.

2.10. uszczelki - 12 miesięcy

2.11. na wszystkie inne wyroby obowiązuje gwarancja 12 miesięcy.

2.12. okresy gwarancji wymienione w punktach: 2,1, 2,2; 2,3; 2,4, 2,5 będą honorowane pod warunkiem nie uszkodzenia powłok lakierniczych w trakcie użytkowania (nie dotyczy wyrobów z PCV)

2.13. Trwałość powłok gwarantowana jest pod warunkiem (przestrzegania) wentylacji pomieszczeń (nie dopuszczanie do nadmiernego przewilgocenia pomieszczeń), wilgotność względna powietrza poniżej 40% lub powyżej 70%

2.14. Drewno malowane kolorami lazurowymi (z widoczną fakturą drewna) może różnić się odcieniami na poszczególnych elementach.

4. W przypadku wystąpienia w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących w dostarczonym wyrobie, a w szczególności: z powodu złej hermetyczności szyb, ukrytych wad materiałów oraz wadliwego wykonania - Wykonawca zapewnia bezpłatną naprawę.

5. Zakład wykona naprawę gwarancyjną w terminie 6 tygodni od daty zgłoszenia przez Zamawiającego, chyba, że z innych przyczyn (np. warunki pogodowe) Strony uzgodniły inny termin usunięcia wad.

6. Gwarancja ulega przedłużeniu o okres od dnia zgłoszenia reklamacji /na piśmie/ do dnia wykonania naprawy, okres ten potwierdzony jest na karcie gwarancyjnej.

7. Konserwację i czyszczenie wyrobów dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją obsługi i konserwacji.

8. Zamawiający we własnym zakresie będzie wykonywał regulacje okien i drzwi lub innych wyrobów. Regulacja nie jest podstawą do zgłoszenia reklamacji.

9. Gwarantujemy niezawodność funkcjonowania wyrobów (okuć, uszczelek) pod warunkiem przestrzegania czasookresu smarowania oznaczonych miejsc (patrz instrukcja obsługi i konserwacji).

10. Jeżeli w okresie gwarancyjnym napraw dokonywały osoby nie upoważnione przez Wykonawcę Zamawiający traci uprawnienia z tytułu gwarancji.

11. Warunkiem utrzymania gwarancji jest przeprowadzenie przez Zamawiającego odpłatnego przeglądu gwarancyjnego po 2 latach od rozpoczęcia biegu gwarancji jednak nie dłużej niż po upływie 2,5 roku. Przeglądu gwarancyjnego może dokonać jedynie Wykonawca tj. „Hydropol" lub osoby przez niego wskazane.

12. Wszelkie uszkodzenia z powodu:

 • niewłaściwego przechowywania wyrobu /ów/
 • nieodpowiedniego - wadliwego montażu
 • niewłaściwego transportu
 • nieumiejętnej eksploatacji
 • oraz innych przyczyn powstałych nie z winy Wykonawcy, mogą być usunięte na koszt Zamawiającego.

13. Jeżeli wymienione przyczyny spowodują trwałe zmiany jakościowe wyrobu - gwarancja zostanie unieważniona

14. Wady nieistotne produktu, nie mające wpływu na jego wartość użytkową, nie podlegają reklamacji i nie są objęte gwarancją.

15. Gwarancja nie obejmuje:

 • pękania szyb,
 • porysowań powstałych po odbiorze wyrobów,
 • wymiany i montażu szyb na tzw. „własną rękę" niezgodnego z zasadami szklenia,
 • naturalnego zużycia eksploatacyjnego i pomniejszych usterek nie rzutujących na wykorzystanie produktu,
 • uszkodzeń mechanicznych,
 • w stolarce drewnianej naturalnych zmian barwy drewna pod powłokami lazurowymi, spowodowanych działaniem promieni słonecznych
 • uszkodzeń produktu w wyniku nieprawidłowego korzystania z funkcjonalności okuć
 • uszkodzeń spowodowanych niewłaściwą konserwacją,
 • skutków działania środków chemicznych,
 • uszkodzeń powstałych w wyniku zdarzeń losowych (powódź, pożar, włamanie itp.)
 • różnic w odcieniach powłoki malarsko lakierniczej spowodowanej naturalnym rysunkiem słoi i zabarwieniem drewna,
 • wyrobów na które Zamawiający uzyskał obniżkę ceny z tytułu trwałych wad,
 • wyrobów w których występują przebarwienia, uszkodzenia i deprecjacja elementów i podzespołów powstałych na skutek pęcznienia drewna podyktowanego nadmierną wilgotnością powietrza w pomieszczeniach (wykonywania prac mokrych po wbudowaniu stolarki, niedostateczna wentylacja pomieszczeń podczas użytkowania).
 • wyrobów w których ujawniają się cechy wynikające z zastosowania drewna iglastego, np. wycieki żywicy.

16. Zamawiający może dochodzić swoich roszczeń z tytułu gwarancji wówczas, gdy zakład nie wykona zobowiązań wynikających z niniejszej gwarancji.

17. Dopuszcza się wymianę wyrobu w przypadku, gdy Wykonawca na podstawie opinii i oględzin dokonanych przez uprawnionego przedstawiciela stwierdzi niemożność dokonania naprawy.

18. Wszystkie koszty związane z nieuzasadnionym zgłoszeniem reklamacji ponosi Zamawiający.

19. Udziela się gwarancji na roboty budowlane (obróbki murarskie) na okres 1 roku od daty ostatecznego odbioru.

20. Karta gwarancyjna stanowi dla Zamawiającego jedyną podstawę do bezpłatnych napraw gwarancyjnych.

21. Karta gwarancyjna jest nieważna:

 • bez daty sprzedaży
 • bez podpisów i pieczęci
 • z poprawkami i skreśleniami przez osoby nieupoważnione.

22. W przypadku zagubienia karty gwarancyjnej duplikat nie będzie wydawany.

 

UWAGA!

FOLIĘ ZABEZPIECZAJĄCĄ OKNA NALEŻY ZDJĄĆ W CIĄGU 1-MIESIĄCA OD DATY ZAMONTOWANIA LUB DOSTAWY OKIEN.

 

 

 

 
  Nasze realizacje   Referencje